Річні загальні збори членів Кредитної спілки «Бойківщина»

Шановні члени кредитної спілки!

Запрошуємо Вас взяти участь
у річних загальних зборах членів Кредитної спілки «Бойківщина»,
які відбудуться 27 травня 2024 року
у приміщенні концертного залу КЗ ДМР «Ансамбль «Верховина»
(Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Шевченка, буд.22)

 

Початок реєстрації             09:30год.
Закінчення реєстрації        10:00год.
Початок  зборів                   10:00год.

Проєкт порядку  денного:

 1. Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Бойківщина».
 2. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Бойківщина».
 3. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Бойківщина».
 4. Розгляд річного звіту наглядової ради за 2023 рік кредитної спілки, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
 5. Заслуховування та затвердження звіту правління за 2023 рік.
 6. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету за 2023 рік.
 7. Заслуховування аудиторського звіту за результатами проведення аудиту річної фінансової звітності Кредитної спілки «Бойківщина» за 2023 рік.
 8. Розгляд та затвердження річної звітності про результати діяльності Кредитної спілки «Бойківщина» за 2023 рік.
 9. Розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні Кредитної спілки «Бойківщина» за підсумками 2023 фінансового року.
 10. Про встановлення ознаки членства у Кредитній спілці «Бойківщина» для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.
 11. Про встановлення розміру вступного та обов’язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків. Про відміну обов’язкового членського внеску в резервний капітал.
 12. Про здійснення діяльності на підставі власного Статуту, затвердження Статуту Кредитної спілки «Бойківщина» в новій редакції.
 13. Про затвердження Положення про наглядову раду Кредитної спілки «Бойківщина».
 14. Про делегування наглядовій раді Кредитної спілки «Бойківщина» повноважень щодо прийняття рішень про реорганізацію кредитної спілки, затвердження плану реорганізації кредитної спілки та затвердження договору про реорганізацію.
 15. Про затвердження Положення про загальні збори членів Кредитної спілки «Бойківщина».

Пропозиції до проєкту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки просимо подавати у письмовій формі наглядовій раді до 09 травня 2024 року за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, м.Дрогобич, площа Ринок, буд.15.

Проєкти рішень щодо питань порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки, річні звіти про діяльність органів управління та кредитного комітету, річний фінансовий звіт Кредитної спілки «Бойківщина» надаються члену кредитної спілки протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення, яке може бути подано членом спілки до 10.05.2024 року.

Перелік документів, що має надати член Кредитної спілки «Бойківщина» для участі у  загальних зборах, – паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, а також документ, що дає право участі на загальних зборах як представника.

Спосіб проведення  загальних зборів – у формі єдиних загальних зборів членів кредитної спілки у час та у місці, зазначені у запрошенні до участі у загальних зборів членів кредитної спілки.

Проєкти рішень щодо питань порядку денного, річні звіти про діяльність органів управління та річний фінансовий звіт Кредитної спілки «Бойківщина». 

Наглядова рада Кредитної спілки «Бойківщина»

Прочитайте також