82100, м. Дрогобич, Площа Ринок , буд. 15, телефон:(0324) 45-03-50


Кредитна спілка «Бойківщина»— кредитна спілка, головна мета якої — задоволення потреб членства у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднання грошових коштів членів кредитної спілки. Девіз спілки: «Швидко, надійно, вигідно».

Принципи діяльності кредитної спілки: 

1) добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки; 

2) рівноправність членів кредитної спілки; 

3) самоврядування; 

4) гласність. 


Юридичний статус кредитної спілки 

Кредитна спілка «Бойківщина» є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також  може мати печатки та бланки, власну символіку. 

Кредитна спілка «Бойківщина» є членом ВАКС, УОКС та учасником ОКС ПЗВ.   

Кредитна спілка «Бойківщина» діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами.


Ознака членства у кредитній спілці

Ознакою членства в Кредитній спілці «Бойківщина» є членство фізичної особи у Всеукраїнській громадській організації «Бойківське етнологічне товариство».


Умови членства в кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані ознакою членства в кредитній спілці та мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень з корисливих мотивів, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.


Порядок набуття членства у кредитній спілці

Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи.

Особа, що стає членом кредитної спілки повинна:

1) відповідати ознаці членства;

2) подати заяви про вступ до кредитної спілки;

3) сплатити вступний та обов’язковий пайовий внесок.

Вступні та обов’язкові пайові внески можуть сплачуватись як готівкою, так і в безготівковому вигляді. Розмір та порядок сплати вступних та обов’язкових пайових внесків встановлюється за рішенням загальних зборів. 


Права членів кредитної спілки

Члени кредитної спілки мають право:

1) брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;

2) отримувати інформацію про загальні збори, що скликаються, вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, висувати кандидатів до складу органів управління кредитної спілки, а також вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;

3) одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно Статуту; 

4) одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної спілки;

5) вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому Законом України «Про кредитні спілки» та Статутом. 


Обов'язки членів кредитної спілки

Члени кредитної спілки зобов'язані:

- додержуватися Статуту та інших актів кредитної спілки, виконувати рішення її органів управління;

- брати участь у формуванні майна кредитної спілки, зокрема, сплачувати у грошовій формі вступні, обов'язкові пайові та інші внески у розмірах, строки та в порядку, що визначені рішенням загальних зборів кредитної спілки;

- дотримуватись умов укладених між ним та кредитною спілкою договорів, в тому числі, сплачувати кредити, отримані в кредитній спілці на умовах, передбачених кредитними договорами.


Припинення членства в кредитній спілці

Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках:

- виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним цього Статуту;

- добровільного виходу з членів спілки.

Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з кредитної спілки. Правління на найближчому засіданні розглядає заяву члена спілки та приймає рішення про припинення його членства. 

Членові спілки, який вибуває, кредитна спілка виплачує всі його пайові внески та вклади разом із належним доходом за заявою члена кредитної спілки після відрахування його заборгованостей перед спілкою. 

У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається. Отримання обов’язкового пайового внеску фізичною особою можливе лише у разі припинення її членства в кредитній спілці.Історія кредитної спілки «Бойківщина» бере свій початок з червня 1997 року.


В 1999 році кредитна спілка «Бойківщина» стала членом Національної асоціації  кредитних спілок України (НАКСУ). Національна асоціація кредитних спілок України створена 9 червня 1994 року об’єднанням кредитних спілок задля вирішення проблем, пов’язаних з розвитком кредитного руху в Україні, для поліпшення соціально-економічного стану всіх верств населення, як координаційна та уніфікована структура, що об’єднує кредитні спілки в життєздатний механізм. 


У грудні 2004 року КС«Бойківщина» разом із кредитними спілками Львівської області створили Львівську асоціацію кредитних спілок (ЛАКС). Основною місією ЛАКС є сприяння стабільного розвитку кредитних спілок як надійних фінансових кооперативних інституцій, які динамічно розвиваються, відповідають на фінансові запити членів КС та відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку регіону. 


Кредитна спілка «Бойківщина» приймає участь в державних програмах, які надають можливість знизити вартість кредитів для своїх членів.

З 2006 року кредитна спілка «Бойківщина» є активним учасником Програми Енергозбереження для населення Львівщини. Завдання цієї програми полягає у здешевленні вартості кредитів на енергозберігаючі цілі для населення Львівщини.

В 2011 року завдяки старанням правління кредитної спілки, було затверджено програму енергозбереження для населення міста Дрогобича та програму енергозбереження для жителів Дрогобицького району. З цього часу КС «Бойківщина» є активним учасником цих двох програм.


В жовтні 2005 року кредитні спілки – члени ЛАКС створили Львівську об’єднану кредитну спілку (ЛОКС). У березні 2010 року ЛОКС була перейменована в Українську об’єднану кредитну спілку (далі - УОКС). Завданням УОКС є кредитування своїх членів – кредитних спілок, управління надлишковою ліквідністю в системі кредитних спілок.


З 2008 року кредитна спілка «Бойківщина» є членом Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС).
Завданням ВАКС є розвиток місцевих асоціацій кредитних спілок і поєднання їхнього потенціалу; забезпеченням максимальної правової поінформованості своїх учасників; відстоює їхні професійні інтереси у відношеннях з державними органами. Консультаційна, методична та професійна допомога учасникам асоціації, вивчення й узагальнення найкращої міжнародної практики, а також обмін досвідом є пріоритетними напрямками в діяльності ВАКС.


В листопаді 2010 року КС «Бойківщина» набула статусу учасника Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (ПЗВ). Предметом діяльності ПЗВ є вжиття заходів фінансової, організаційної, правової та методологічної підтримки кредитних спілок-учасників ПЗВ з метою забезпечення належного рівня їхньої фінансової стабільності, прозорості, ринкової ефективності й соціальної відповідальності, а також представництва та захисту їхніх інтересів у взаємовідносинах з державою, елементами інфраструктури та іноземними партнерами. 

Кредитна спілка «Бойківщина» приймає участь в державних програмах, які надають можливість знизити вартість кредитів для своїх членів.

З 2006 року кредитна спілка «Бойківщина» є активним учасником Програми Енергозбереження для населення Львівщини. Завдання цієї програми полягає у здешевленні вартості кредитів на енергозберігаючі цілі для населення Львівщини.

В 2011 року завдяки старанням правління кредитної спілки, було затверджено програму енергозбереження для населення міста Дрогобича та програму енергозбереження для жителів Дрогобицького району. З цього часу КС «Бойківщина» є активним учасником цих двох програм.


Міжнародні зв'язки

Кредитна спілка «Бойківщина» є активним учасником міжнародних проектів (Німецький проект технічної допомоги «Підтримка фінансової діяльності на селі» GTZ/DGRV, Канадська програма зміцнення кредитних спілок в України).

У 2010 році отримала сертифікат відповідності міжнародним стандартам демократичного управління, прозорої діяльності та фінансової стабільності.

З 2011 року кредитна спілка «Бойківщина» є учасником Робочої групи Проекту USAID Агроінвест. Завданням Робочої групи є стимулювання доступу аграріїв до фінансування. http://www.agroinvest.org.ua

В 2013 році кредитна спілка «Бойківщина» починає співпрацю з Проектом «Надання послуг з управління двома ланцюгами додаткової вартості сільськогосподарської продукції в Україні». http://www.agrolviv.com.ua