82100, м. Дрогобич, Площа Ринок , буд. 15, телефон:(0324) 45-03-50

Органами управління КС є:

1) загальні збори членів КС,

2) спостережна рада,

3) правління,

4) кредитний комітет,

5) ревізійна комісія.


1)  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ КС  

Вищим органом управління КС є загальні збори її членів (ст. 14 Закону України «Про кредитні спілки»).

Загальні збори членів КС можуть приймати рішення з будь-яких пи­тань діяльності КС. До виключної компетенції загальних зборів членів КС належить:

■ затвердження статуту КС, внесення до нього змін і доповнень;

■ обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії;

■ затвердження річних результатів діяльності КС, звітів спостере­жної ради, правління, кредитного комітету та висновків ревізійної комісії. Річний звіт     про результати діяльності КС затверджується загальними збо­рами лише за наявності висновку ревізійної комісії;

■ прийняття рішення про збільшення пайового капіталу КС шля­хом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або внесення дода­ткових пайових внесків;

■ прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків КС;

■ затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комі­сію, кредитний комітет та правління;

■ прийняття рішення про припинення діяльності КС. 

до початку

2)  СПОСТЕРЕЖНА РАДА КС

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про кредитні спілки» спостере­жна рада КС є органом управління КС який представляє інтереси членів КС в період між загальними зборами. Спостережна рада КС підзвітна загальним зборам членів КС і в межах компетенції контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

До компетенції спостережної ради КС належить:

■ затвердження положень про порядок надання послуг, передбачених Законом України «Про кредитні спілки» та статутом КС, членам КС;

■ встановлення видів кредитів, що надаються КС;

■ вирішення питань про прийняття нових членів до КС та припи­нення членства у КС;

■ затвердження у випадках, передбачених статутом КС, рішень кре­дитного комітету про надання кредиту;

■ визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна КС, використання тимчасово вільних коштів;

■ затвердження кошторису та штатного розпису КС;

■ затвердження положення про структурні підрозділи КС;

■ призначення голови та членів правління, а також членів креди­тного комітету;

■ визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників КС та залучених на договірних умовах експертів згідно з норма­тивно-правовими актами Держфінпослуг та статутом КС;

■ прийняття рішення про вступ Кс до асоціації КС та/або об'єднаної КС і вихід з таких асоціацій та/або об'єднаної КС, якщо ці питання стату­том КС не віднесені до виключної компетенції загальних зборів членів КС. 

Склад спостережної ради станом на 01 січня 2016 р.

Сікора Любомир Миколайович - голова спостережної ради.

Герій Анатолій Миколайович - заступник голови спостережної ради.

Радевич - Винницький Ярослав Костянтинович - член спостережної ради.

Зимомря Микола Іванович - член спостережної ради.

Матковський Іван Йосипович - секретар спостережної ради.

Склад спостережної ради станом на 27 травня 2016 р.

Сікора Любомир Миколайович - голова спостережної ради.

Герій Анатолій Миколайович - заступник голови спостережної ради.

Радевич - Винницький Ярослав Костянтинович - член спостережної ради.

Зимомря Микола Іванович - член спостережної ради.

Стисло Галина Ігорівна - секретар спостережної ради.

до початку

3)  ПРАВЛІННЯ КС  

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про кредитні спілки» правління КС є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльні­стю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із КС. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді КС та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені КС в межах, перед­бачених Законом України «Про кредитні спілки» і статутом КС.

Роботою правління керує Голова правління, який призначається спо­стережною радою. Голова правління КС несе персональну відповідаль­ність за виконання покладених на правління завдань.

Правління КС здійснює свою діяльність відповідно до вимог законо­давства, статуту КС та Положення про правління КС, рішень загальних зборів та спостережної ради. Розпорядженням Держфінпослуг від 13 бе­резні 2008 р. № 388 затверджене примірне Положення про правління кредитної спілки (Додаток 5.) яке рекомендується використовувати КС при прийнятті Положення про правління.

Склад правління станом на 01 січня 2016 р.

Качкинович Любов Степанівна - голова правління

Щепанюк Богдан Володимирович - заступник голови правління.

Гарасим Руслана Євстахівна - член правління.

Касянчук Ольга Володимирівна - член правління.

Юзьв'як Ірина Боглданівна - член правління.

Колесник Жанна Валентинівна - член правління.

Швaдчaк Вiктop Iванoвич - член правління.

до початку

4)   КРЕДИТНИЙ КОМІТЕТ КС

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про кредитні спілки» кредитний комітет КС є спеціальним органом, відповідальним за організацію креди­тної діяльності КС, та здійснює свою діяльність відповідно до вимог зако­нодавства, статуту КС та Положення про кредитний комітет КС.

До компетенції кредитного комітету КС, зокрема, належать розгляд за­яв членів КС про надання кредитів і прийняття рішень з цих питань та здій­снення контролю за якістю кредитного портфеля.

Кредитний комітет призначається у складі не менше трьох осіб спо­стережною радою та підзвітний загальним зборам членів КС та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності КС. Порядок призначення кредитного комітету, строк повнова­жень та порядок його діяльності визначаються статутом КС та положен­ням про кредитний комітет.

до початку

5)   РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ КС

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про кредитні спілки» контроль за фінансово-господарською діяльністю КС здійснює ревізійна комісія, яка підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів КС.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів КС у складі не менше трьох осіб, які працюють на громадських засадах. До складу реві­зійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кре­дитного комітету та особи, які перебувають з КС у трудових відносинах. 

до початку